این سورس ها بهترین سورس های سیدیاست.

پر از برنامه های کرک شده.

repo.insanelyi.com

برنامه های کرک شده و تمامی Appsync ها

sinfuliphnerepo.co

هک های بازی

cydia.myrepospace.com/FineHacks

-----------------------------------------------------

http://rpetri.ch/repo

http://repo.ispazio.net

http://cydia.xsellize.com

http://ihackstore.com/repo

http://www.themeitapp.com/repo

http://repo.hackyouriphone.org/‎

http://ihacksrepo.com

http://intelliborn.com/cydia

http://repo.hackyouriphone.org

http://p0dulo.com